top of page

יוניברסל עמלת שחזור שירות פדרלית

עמלת שחזור שירות אוניברסלי פדרלי: עמלה זו משמשת להשבת תרומות ש-PINTEL נדרש להעניק לקרן השירות האוניברסלי הפדרלית, המספקת תמיכה לקידום גישה לשירותי טלקומוניקציה בתעריפים סבירים לאלו המתגוררים באזורים כפריים ובעלויות גבוהות, הכנסה -צרכנים זכאים, מתקני בריאות כפריים, בתי ספר וספריות. תקשורת PINTEL מותרת, אך אינה נדרשת, כדי לגבות עלויות אלו מלקוחותיה. ועדת התקשורת הפדרלית (FCC) קובעת את התעריף הרלוונטי ל-USF בכל רבעון ונתון לשינויים.

bottom of page