top of page

עמלת ציות ודמי החזר עלויות אדמיניסטרטיביות

עמידה ב-PINTEL communication ודמי החזר עלויות מנהליות: 

עמלת תאימות PINTEL והחזר עלויות מינהליות ("CRF") היא עמלה ש- PINTEL גובה כדי להחזיר את העלויות וההוצאות השונות שהיא גובה בקשר עם:

עמידה בדרישות משפטיות, רגולטוריות ואחרות, לרבות, ללא הגבלה, דרישות דיווח והגשה פדרליות, מדינתיות ומקומיות;
מתן מענה לזימונים, דרישות חקירה אזרחית ובקשות רשמיות אחרות, וסיוע אחר בחקירות רשמיות;
דיווח וניהול תשלומים לספקי שירותי טלקומוניקציה של צד שלישי; ו
רכישה והגנה על קניין רוחני, לרבות ללא הגבלה באמצעות הגשה ותחזוקה של פטנטים, סימני מסחר וזכויות קנייניות אחרות.


ה-CRF אינו מס, ואינו מחויב על ידי כל רמה של ממשלה או סוכנות ממשלתית.

bottom of page